نویسنده = دکتر اسداله کریمان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی


3. بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


4. مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان