نویسنده = دکتر مینا تجلی
تعداد مقالات: 3
1. آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی

دوره 53، 1,2، تابستان 1377

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر ابوالقاسم بنی عباس شهری


2. بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر مجید عزت خواه


3. بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر مینا تجلی؛ دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر امیر محمود رستگار