نویسنده = ���������� �������� ��������
آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر ابوالقاسم بنی عباس شهری


بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر مجید عزت خواه


بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر مینا تجلی؛ دکتر سعید نظیفی حبیب آبادی؛ دکتر امیر محمود رستگار