نویسنده = �������� ���������� ��������
مقایسه ناحیه‌)1D (VP1 ژنوم ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی با ویروس‌های جدا شده ازسایر استان‌ها و کشور‌های همسایه

دوره 65، شماره 3، مهر 1389

سعید زیبائی؛ هادی کیوانفر؛ محمد ربانی؛ فرهید همت زاده؛ مهدی کیانی زاده؛ محسن فتحی نجفی؛ مجید فرهودی؛ محمد همتی


شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 47-50

محمد همتی؛ احمد مرشدی؛ قاسم یوسف بیگی؛ محسن فتحی نجفی