نویسنده = خلیل بدیعی
بررسی میزان سلنیوم مو وسرم گاو‌های اطراف کارخانه‌های سرامیک‌سازی اصفهان‌-‌ایران

دوره 66، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 35-72

مهرداد پورجعفر؛ خلیل بدیعی؛ حامد ساتری


بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس)

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 215-220

خلیل بدیعی؛ فرانک ابنا رودحله؛ اردوان نوروزی اصل؛ مهرداد پورجعفر؛ بهروز نیک احوال