نویسنده = بهزاد مبینی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه هیستومورفولوژیک و مورفومتریک لوزالمعده گوسفند نر نژاد مهربان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

بهزاد مبینی؛ مینا تجلی؛ سیدهادی منصوری


3. مطالعه هیستومورفولوژیک و مورفومتریک لوزالمعده گوسفند نر نژاد مهربان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 351-354

بهزاد مبینی؛ مینا تجلی؛ سید هادی منصوری