کلیدواژه‌ها = پادگن
مطالعه پادگن های دخیل در ایمنی همورال ویروس IBR

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 57-61

فرهید همت زاده؛ هادی کیوانفر؛ مهدی احمدی


ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مریم بادوام