کلیدواژه‌ها = هلشتاین
بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی؛ دکتر سعید انوری؛ دکتر صغری غلامی


مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی