کلیدواژه‌ها = آریتمی
بررسی آریتمی‌های قلبی حین ورزش در اسب‌های پرشی

دوره 75، شماره 4، دی 1399، صفحه 463-468

10.22059/jvr.2019.285859.2950

محمد رضا مخبر دزفولی؛ امید جاهد داشلی‌برون؛ حمید توانایی منش؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی


بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

محمد رضا مخبر دزفولی؛ دامون انصاری؛ علی حسین پور؛ محمد نادعلیان؛ حسام الدین سیفی؛ صمد لطف اله زاده؛ رضا راه چمنی؛ علی حسن پور


مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر محمد رضا مخبردزفولی؛ دکتر غلامرضا افشاری


آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر علی رضا خانی؛ دکتر سید ناصر امیری