کلیدواژه‌ها = روده کوچک
بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ

دوره 71، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-81

10.22059/jvr.2016.57402

مرضیه غفاری؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ فاطمه غازیانی؛ امید مددگار؛ نبونید فامیل نمرود


مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

دوره 69، شماره 4، دی 1393، صفحه 395-399

10.22059/jvr.2014.52288

جلیل پورحاجی موتاب؛ مسعود سرگزی؛ سید رشید تونی؛ سید حجت حسینی