مطالعه الگوی الکتروفورتیک عصاره پروتئینی عقده های لمفاوی گاوهای مبتلا به لوکوز در مقایسه با گاوهای سالم

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه الگوی الکتروفورتیک عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لوکوز انزئوتیک در مقایسه با گاوهای به ظاهر سالم.
نمونه‌ها : نمونه‌ها شامل بیست و پنج مورد عقده لمفاوی توموری مربوط به گاوهایی که در آزمونهای سرولوژیک الایزاوژل دیفوزیون مثبت شده و به خاطر شکل‌گیری لمفوسار کوم بالینی یا به کشتارگاه اعزام شده و یا کالبدگشایی شده بودند . به همراه تعداد 5 نمونه عقده لمفاوی گاوهای به ظاهر سالمی که در آزمونهای سرولوژیک فوق‌الذکر پاسخ منفی داده و از نقاط مختلف مملکت تهیه شده بودند.
روش : پس از تشخیص سرولوژیک لوکوز و تشخیص بالینی لمفوسارکوم بر روی نمونه‌های مثبت و تایید منفی بودن نمونه‌های به ظاهر سالم اقدام به تهیه عصاره بافت هموژن گردید. کلیه نمونه‌ها پس از تنظیم میزان پروتئین به روش ژل پلی اکریلامید حاوی سدیم دودسیل سولفات الکتروفورز شدند.
نتایج : حداقل 25 باند پروتئینی مشترک بین عصاره بافتهای توموری و سالم مشاهده گردید و علاوه بر آنها در بافتهای توموری دو باند مشخص پروتئینی 51 و 24کیلودالتونی نیز مشاهده گردید که در بافتهای سالم وجود نداشت. از آنجایی که این دو پروتئین از پروتئین‌های عمده ویروسی هستند می‌توان اذعان نمود که به علت ترانسفورمه شدن بافتهای لمفاوی این دو پروتئین ویروسی به میزان بسیار بالایی در بافت بروز پیدا نموده و از آنها می‌توان برای مقاصد تشخیصی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Determination of protein pattern of lymph nodes of
25 cows that had clinical bovine leucosis and comparison with apparently healthy cows. Samples: A total of 25 samples of BLV infected lymph nodes from
slaughtered cows that were positive in ELISA and AGID serological tests and had clinical singes of leucosis along with five apparently
healthy lymph nodes from cows that were negative in ELISA and
AGID for BLV. These tissues were obtained during Jun.2001 to Oct.2002 in Iran. Procedure: Following protein extraction and purification of the samples electrophoresis by SDS-PAGE method were done on the
samples. Protein bands stained by commassie brilliant blue.
Results: The results of SDS-PAGE test of samples, were shown
that all of the tissues posses 25 different protein bands that related to normal lymph node in addition two 51, 24 kd bands in protein
patterns of affected cows. Those two proteins are the most important viral proteins of the BLV and detecting of these proteins can use in diagnosis of the disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine leukemia virus
  • gpsl
  • Lymphosarcoma
  • p24
  • SDS-PAGE