استفاده از تکنیک تشخیصی واکنش زنجیر پلیمراز در تایید تشخیص بزهای آلوده به مایکوباکتریوم

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی ارزش تشخیصی آزمون واکنش زنجیر پلیمراز در تایید نمونه‌هایی که آزمایشات میکروبیولوژیک حضور مایکوباکتریوم را اثبات کرده است.
طرح : مشاهده‌ای.
حیوانات: هزار راس بز و اندامهای دارای ضایعات قابل رویت در دامهای راکتیو.
روش : انجام آزمایش داخل جلدی مقایسه‌ای توبرکولین، اندازه‌گیری محل تزریق انجام معاینات بالینی و کالبدگشایی در دامهای راکتور مثبت و مشکوک، نمونه برداری از اندام و بافتهای دارای ضایعات قابل رویت انجام مطالعات باکتری شناسی، انجام آزمایش واکنش زنجیر پلیمر از (PCR) توسط کیت Hot start PCR.
نتایج: از مجمو.ع هزار راس بز 7 راس واکنش مثبت و 4 راس واکنش مشکوک نشان دادند. انجام آزمایش PCR بر روی نمونه‌های مربوطه به 11 راس دام فوق 4 مورد مایکوباکتریم توبرکولوزیس کمپلکس را نشان داد که با نتایج حاصل از آزمایشات باکتری شناسی کاملا همخوانی داشت (جداسازی مایکوباکتریوم بویس در سه نمونه و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در یک نمونه).
نتیجه‌گیری : ضمن اینکه این مطالعه اولین تحقیق در ایران در زمینه مایکوباکتریوم در بز می‌باشد. اولین گزارش استفاده از تکنیک تشخیصی PCR در تایید تشخیص آلودگی به مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلس در نشخوار کنندگان کوچک نیز هست و به تبع آن علاوه بر اثبات اینکه وقوع سل در بز در کشور ایران قابل انتظار است. ارزش تشخیصی واکنش زنجیر پلیمراز را در تشخیص آلودگی نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه به مایکوباکتریوم نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of PCR test to confirm the samples that showed mycobacterium infection.
Designe: Observational study. Animals: One thousand goats, lymph nodes and organs with visible
lesion in reactor goats. Précedure: At first the goats were tested by CIDT method.
Measuring thikness of skin, clinical and necropsy examination in
reactor and suspicious goats. Sampling of organs with visible lesion. Bacteriologic test and PCR by (Hot start PCR) kit. The type of
primer used in study was IS 116.
Results: In all goats which were studied, 7 goats responded positive and 4 suspicious. In 11 goats under study ,4 show mycobacterium tuberculosis complex by PCR test. those result were compare with
result of bacteriology tests.
Clinical implications: Not only this study is the first research about mycobacterium in goat in Iran,but also is the first research
to confirm mycobacterium tuberculosis complex infection in small
ruminant and evaluation PCR test for diagnosis mycobacterium in
samples..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat
  • mycobacterium
  • PCR
  • tuberculosis