بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی احتمالی وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) در گاوداریهای اطراف اصفهان و آگاهی از فراوانی آن وهمچنین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاصله از انگل در شیردانهای به دست آمده در کشتارگاه می باشد.
همچنین برخی از راههای احتمالی انتقال انگل نظیر موش و آب مورد توجه قرار گرفت.
طرح: بررسی میدانی
روش: در این بررسی نمونه هایی از مدفوع گاوان گاوداریهای اطراف اصفهان تهیه می شد. همزمان از تعدادی از گاوداریهاومنازل اطراف آنها موشهای خانگی توسط تله گرفته می شد. 200 نمونه نیز از فاضلاب 2 گاوداری تهیه گردید. همچنین نمونه هایی از شیردان گاوان کشتار شده در کشتارگاه اصفهان تهیه شد. از تعدادی از نمونه های مثبت شیردانی به موش غیر آلوده خورانده شد و مدفوع آنها از نظر دفع انگل مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه هایی جهت بررسی هیستوپاتولوژیک از شیردانهای مثبت از نظر کریپتوسپوریدیوم موریس اخذ شد و موقعیت انگل و تغییرات پاتولوژیک حاصله از آن توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیک مورد توجه قرار گرفت.
تجزیه وتحلیل اماری : آمار توصیفی
نتایج : نتیجه این مطالعه نشان داد که 66/2 درصد مدفوع گاوهای مورد مطالعهه حاوی انگل کریپتوسپپوریدیوم شبه موریس بودند معده 18/9 درصد موشهای گرفته شده از گاوداریها و 85/1 درصد موشهای اخذ شده از منازل اطراف گاوداریها آلوده به کریپتوسپوریدیوم موریس بود. کلیه نمونه های اخذ شده از فاضلاب هر دوگاوداری به کریپتوسپوریدیوم پاروم و 6 درصد نمونه ها آلوده به کریپتوسپوریدیوم موریس بود. در 36/3 درصد نمونه های اخذ شده از شیردان کریپتوسپوریدیوم موریس مشاهده گردید. در رابطه با نقش موش در انتقال انگل مشاهده گردید. که 75 درصد موشهایی که از محتویات شیردانهای آلوده به آنها خورانده شده بود انگل را دفع نمودند. هیچ یک از موشهای شاهد مبادرت به دفع انگل ننمودند. نمونه های بافت شناسی که از شیردانهای آلوده اخذ شده بود وجود انگل را در مجرای غدد پیتیک شیردان به خوبی نشان داد. درجاتی از تجمع سلولی در ناحیه پارین مخاط شیردان در موارد مثبت مشاهده گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کریپتوسپوریدیوم شبیه موریس در شیردان برخی از گاوهای گاوداریهای اصفهان وجود دارد. ومی تواند تغییراتی را در شیردان آنها باعث شود. همچنین به خوبی نشان داده شد که موش و آب در انتقال انگل دارای نقشی اساسی می باشند. تا چه اندازه وجود این انگل در شیردان می تواند روی تولید حیوان اثر گذار باشد نکته ای است که بایستی به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence of cryptosporidium muris-like (Andersoni) among dairy cattle in dairy farm located in lsfahan city. In addition, histologeal changes in the abomasums in slauyhter house and the associated link of mice and water as a source of infestation were investigated. Design: Field survey.
Procedure: In this study cattle fecal samples were taken from dairy farms located at outskirts of the Isfahan city. In order to test the mice as a possible source of contamination, mice were caught by mouse trap from farms and the houses within the vicinity of the farm. To study the extent of sewage system contamination, 200 samples from different locations of the sewage manhole of two selected farm were taken. In addition, mucosal samples from the abomasums of slaughtered cows were prepared by scratch smear method. Mice free from previous infestations were inoculated by orally with positive abomasums and samples their feces were tested on daily basis until oocysts were detected. Both light and electromicroseopic studies were made on the positive abomasum samples to investigate histopathologic changes and the location of parasite.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The overall percentage of C. muris-like positive feces was 2.66%. Among the mice captured in and houses within the vicinity of the frams 9.1 8 and 1 .85% were found to be positive for C.parvum and 6 percent of which were also contaminated with C.muris-like type. Among the mucosal samples taken from the abomasums at the slaughterhause 3.36% were positive for C.muris-like parasite. The feces of 75% of mice inoculated with isolated cryptosporidium were found to be positively infected. Microscopic examination of abomasal samples revealed the parasite with in the lumen of peptic glands. In addition, there was degree of accumulations of inflammatory cells at lamina propria of positive abomasums. Conclusion: The results of this study revealed the existences of C.muris like padasite (andersoni) in the abomasums of sonic dairy cattle at the dairy farms around Isfahan city. The role of mice and water as a socurce of cantamination was also investigated. J. Fec. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 37-40, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasums
  • Cow
  • Crycptosporidium nuns-like
  • mouse
  • Stomach