اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک

نویسندگان

چکیده

هدف: اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین و کلاژن ژامبون گاوی عرضه شده در شهر تهران جهت تعیین میزان پروتئینهای بافت پیوندی و ارزش غذایی آنها می باشد.
طرح: مطالعه مقطعی.
تعداد نمونه: 60 نمونه از محصول ژامبون گاوی.
روش: در این بررسی 60 نمونه ژامبون گاوی با گوشت بالای 80 و 90 درصد مربوط به 12 کارخانه تولید کننده این محصول به صورت تصادفی انتخاب و در آنها میزان هیدروکسی پرولین، کلاژن و نسبت کلاژن در پروتئین خام با روش شناخته شده کلریمتریک ( AOAC ) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که متوسط درصد هیدروکسی پرولین، کلاژن محصول و نسبت کلاژن در پروتئین خام بر حسب گرم، در مجموع 12 کارخانه به ترتیب 01/0 ? 19/0 با دامنه ( 21/0- 16/0 )، 04/0 ? 54/1 با دامنه ( 66/1- 19/1 ) و 74/0 ? 19/9 با دامنه ( 0/10- 55/7 ) بوده است. آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه هر شاخص در بین کارخانه های مختلف، اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد که ارزیابی ترکیب شیمیایی محصولات فوق نیز به اندازه ارزشیابی بهداشتی آنها اهمیت دارد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 87-83 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To determine hydroxyproline and connective tissue in heated meat products (birchinken) marktting in Tchran in order to determination of protein quality in this product.
Design: Cross- Sectional.
Sample: Sixty samples from birchinken.
Procedure: In this Survey 60 Samples of birchinken contain meat more than 80% produced by 12 factories, selected via haphazardly sampling and the hydroxyproline, collagen and collagen! crude protein contents were analyzed in all samples by spectrophotometric method
(AOAC).
Statistical analysis: One-way Analysis of Variance.
Results: This study showed that means of hydroxyprolinc, collagen and collagenous connective tissue/crude protein in I OOgr birchinken produced by 12 factories were in order: 0.190.01(0.16-0.21), 1 .540.04 (1.19-1.66) and 9190.74 (7.55-10.0). There were not significant differences between them.
Conclusion: It was councluded that chemical analysis such as biological analysis should be used for quality control of meat products, and means of hydroxyproline, collagen. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 83-87, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collagen
  • Connective tissue
  • Hydroxyproline
  • Sausage