اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک

نویسندگان

چکیده

هدف: اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین و کلاژن ژامبون گاوی عرضه شده در شهر تهران جهت تعیین میزان پروتئینهای بافت پیوندی و ارزش غذایی آنها می باشد.
طرح: مطالعه مقطعی.
تعداد نمونه: 60 نمونه از محصول ژامبون گاوی.
روش: در این بررسی 60 نمونه ژامبون گاوی با گوشت بالای 80 و 90 درصد مربوط به 12 کارخانه تولید کننده این محصول به صورت تصادفی انتخاب و در آنها میزان هیدروکسی پرولین، کلاژن و نسبت کلاژن در پروتئین خام با روش شناخته شده کلریمتریک ( AOAC ) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که متوسط درصد هیدروکسی پرولین، کلاژن محصول و نسبت کلاژن در پروتئین خام بر حسب گرم، در مجموع 12 کارخانه به ترتیب 01/0 ? 19/0 با دامنه ( 21/0- 16/0 )، 04/0 ? 54/1 با دامنه ( 66/1- 19/1 ) و 74/0 ? 19/9 با دامنه ( 0/10- 55/7 ) بوده است. آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه هر شاخص در بین کارخانه های مختلف، اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد که ارزیابی ترکیب شیمیایی محصولات فوق نیز به اندازه ارزشیابی بهداشتی آنها اهمیت دارد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 87-83 .

کلیدواژه‌ها