تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به منظو رتعیین مقادیر مرجع پروتئین تام و فراکسیونهای آن 38 راس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که ا زنظر بالینی سالم بودند انتخاب شدند. حیوانات مورد مطالعه از رده های مختلف سنی و از هر دو جنس نر وماده بودند. نمونه های خون از ورید و داج درشرایط ناشتا اخذ وسرمهاجدا شدند . پروتئین تام به روش بیوره اندازه گیری شد و فراکسیونهای آن به روش الکتروفورز استات سلولز تعیین گردیدند. فراکسیون پست آلبومین درتمام نمونه ها وجود داشت ولی درهمه نمونه ها فراکسیون بتا یک و بتا دو از یکدیگر جدا نشدند. دامنه ها مرجع بر اساس صدکهای 5/2 و 5/97 محاسبه شدند. دامنه به دست آمده برای سرم اسبهای کرد برحسب گرم درلیتر برابر بود با پروتئین تام 1/79-61‘آلبومین 37-88/28(39/55-95/37درصد ) پست آلبومین 1/2-4/0 (93/2-58/0 درصد)‘ آلفا یک گلوبین 23/12-35/5(31/17-20/8درصد) ‘ آلفا دوگلوبولین 67/8 -36/3(08/12-88/5 درصد)‘ بتا یک گلوبین 9/21-23/10(13/28-64/15درصد) ‘ بتا دو گلوبین 82/9-79/2(09/13-31/4درصد) ‘گاما گلوبولین 09/20-1/8(85/28-01/12 درصد) و گلوبولین تام 51/46-74/28(99/60-5/42درصد) نسبت آلبومین به گلوبولین تام 51/46-74/28(99/60-5/42درصد) نسبت آلبومین به گلوبین 24/1-61/0 به دست آمده با دامنه های موجود در سایر نژادها مقایسه شد. یک ارتباط مثبت بین سن و غلظت گاما گلوبین در اسبهای کرد دیده شد. درمقایسه با الگوی الکتروفورز سایر اسبهای ایرانی‘ شناسایی پست آلبومین در مطالعه حاضر یک یافته جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah — Iran. 4Department of Basic Sciences Faculty of Veterinary
Medicine, University of Tehran, Tehran — Iran.
In this study, cellulose acetate electrophoresis was conducted on 38 serum samples from clinically normal Kurd horses of both sexes and various ages. One fasting blood sample from each horse was collected by jugular puncture and serums were separated. Total protein concentration was determined by Biuret reaction. Based on 2.5 and 97.5 percentiles were calculated for total protein, AJG ratio and the detected fractions: Total protein 6 1-79. lg/L, A/G ratio 0. 61-1.24, albumin 28.9-37g/L (37.9-55.39%), post albumin 0.44-2.lg/L (0.58-2.93%), ?1 -globulin 0.52-2.31 g/L (0.79-3.13%), ci2- globulin 3.93-8.67g/L (5.88-12.08%), 3-globulin. 10.23- 21 .9g/L (15.64-28.13%), y -globulin 8.1 -20.O9g/L (12.01-
28.85%). A positive correlation between age and y -globulin concentration was found in kurd horses. Comparing with the electrophoretic pattern of other Iranian horse races, presence of post albumin in this study is a new finding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellulose acetate electrophoresis
  • Kermanshah.
  • Kurd horses
  • Post albumin
  • Serum protein