مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف: شناخت دقیق رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی .
طرح :مطالعه آناتومیک درمقاطع مختلف مچ پا .
حیوانات : ده نمونه مچ پا به صورت تازه و پنج نمونه به صورت منجمد مورد مطالعه قرار گرفت . رباطها تشریح و نامگذاری شد . نمونه های منجمد را مقطع سهمی و دور سال داده و رباطهای داخلی دقیقاً مشخص گردید .
نتایج : شصت و دو رباط در مفصل مچ پای شتر یک کوهانه شناسایی ، به شش گروه طبقه بندی و بر طبق ( N.A.V) نامگذاری گردید.
نتیجه گیری : با توجه به یافته های موجود دراین مطالعه ، 26 رباط شناسایی و نامگذاری گردید . شناسایی رباط های این مفصل در اختلالات مفصل مچ پای شتر حایز اهمیت بوده و به درمان جراحات این مفصل کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Anatomical studies of tarsal ligaments of Iranian one- humped camel. Design: Anatomical studies of tarsal joint of camel by dissection
and cutting different sections.
Animals: Fifteen hind limbes of healty one humped camel.
Procedure: Ten fresh and 5 frozen tarsal joints of camel were
studied. All ligaments were dissected and named by N.A.V. Frozen
specimens were cut sagittaly and dorsally and internal ligaments studied properly.
Results: Twenty six ligaments in tarsal joints of one-humped camel were studied there were six groups which classified and named by N.A.V.
Clinical implications: From these results, 26 ligaments were
studied and named. Recognising ligaments of tarsal joint of one
humped camel can help veterinarian for further treatments of injuries
in tarsal joint. J. Fee. Vet. Me1 Univ. Tehran. 58,2: 129-132, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • Ligament
  • Tarsus