ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم

نویسندگان

چکیده

اثرات ضد کرمی ایورمکتین به میزان mg/kg 2/0 در 4 راس گوسفندان بومی مازندران در مقایسه با 4 راس از گوسفندان مازندران گروه درمان نشده ( شاهد ) که به طور طبیعی به گونه های بونوستوموم تریگونوسفالوم، تریکوسترونژیلوس، همونکوس کونتورتوس و تریشوریس آلوده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در کمتر از 72 ساعت شمارش تخم در گرم مدفوع در گروه درمان شده به حدود صفر رسید در حالی که در گروه شاهد ( درمان نشده ) در حد قبل از آزمایش باقی ماند. کالبد گشایی کلیه دامهای دو گروه 7 روز پس از درمان حاکی از دفع کلیه کرمهای گروه درمان شده بود، در حالی که از کلیه گوسفندان گروه شاهد تعدادی نماتود جدا شد. با استفاده از فرمولمربوطه میزان تاثیر ایورمکتین بر گونه های نماتود موجود در این بررسی 100 در صد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The efficacy of Ivermectin at 2004 g/kg was evaluated in two groups of indigenous sheep of Mazandaran (Zel Bred) naturally infected with B.trigonocephalum. Tichostrongylus spp., Haemonchus contortus and trichuris spp. According to feacal egg count, the number of eggs per gram of faeces (E.P.G) fall to zero in treated groups within 72 hours. The autopsy was done in animals of both groups after 7 days of treatment. There was no evidence of nematods in treated groups but there was few in untreated one.
This study indicates Ivermectin was 100% effective against adult statge of the abovementioned species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunostomum trigonocephalum
  • Gastrointestinal nematods
  • Ivermectin