اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برای تعیین مقادیر طبیعی هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو از 45 قلاده سگ استفاده شده است که 30 قلاده نر و 15 قلاده ماده بودند. برای اندازه گیری هموگلوبین A1C از کیت های آماده اندازه گیری هموگلوبین A1C به روش کلریمتریک استفاده شد. در این روش هموگلوبین A1C در معرض اسید ضعیفی مثل اسیداکسالیک هیدرولیزه شده و 5- هیدروکسی متیل فورفورال آزاد می شود، سپس پروتئینها به وسیله اسید تری کلرواستیک رسوب داده می شوند و مایع رویی با اسید تایوباربیتوریک وارد واکنش شده و محلول رنگی ایجاد می کند که جذب آن در طول موج 443 نانومتر اندازه گیری می شود. میانگین و انحراف معیار در کل جمعیت سگهای مورد مطالعه 95/0 ? 64/5 برآورد و میزان هموگلوبین A1C در سگهای نر و ماده اختلاف معنی دار نداشت و از نظر گروههای مختلف سنی نیز اختلاف معنی داری مشاهده نگردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Hb A1C is a useful determinant for identification of subclinical diabet mellitus in dog. Therefore, determination of normal value of Hb A1c in normal configuration dogs is demanded. In this study. total blood samples were taken from 45 dogs (30 male and 15 female) for determination of Hb A1C concentration through colorimetric method by prepared kits. In this method, Hb A1C was exposed to Oxalic Acid and hydrolysed by that and 5 — hydroxy methyl furfural produced. Proteins were percipitated by Trichloro Acetic Acid and upper phase was reacted by Thiobarbituric Acid and provided colored solution. It’ s absorbance was assayed in 443 nm. Mean and standard deviation in total samples were 5.69 ± 0.95 respectively. Hb A1C concentration between males and
females was not significantly differed. and also there was no
significant difference between age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorimetric Assay
  • DiabetesMe1itus
  • Dog
  • hemoglobin A1C (HbA1C).
  • Jerman Schepherd