شناسایی ارتباط بین پروتئین‌های فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته‌های درمانگاهی پنومونی در گوساله‌های شیری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله بیماری چند عاملی است که در رخداد آن عوامل بیماریزای باکتریایی، ویروسی و شرایط محیطی، مدیریتی و حساسیت گوساله نقش دارند. خسارات اقتصادی حاصل از وقوع بیماری به دلیل مر گ و میر و تحمیل هزینه‌های درمانی،کاهش اضافه وزن و کاهش طول عمر اقتصادی دام‌های متبلا به بیماری بسیار قابل توجه می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ فاز حاد با اندازه گیری پروتئین‌های فاز حاد و پاسخ سلولی در گوساله‌های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک و شناسایی نشانگرهای مفید بالقوه در ارزیابی وضعیت سلامتی آنها می‌باشد. بدین منظور60 راس گوساله هلشتاین بین سنین دو هفته تا شش ماه پس از نشان دادن علائم پنومونی از گاوداری‌های اطراف مشهد انتخاب گردید. در ادامه نمونه خون از ورید گردنی گرفته شد. همچنین یک گوساله سالم (کنترل) برای هر گوساله بیمار از گوساله‌های همان فارم بصورت همجنس و همسن انتخاب و وارد مطالعه شد. پارامتر‌های درمانگاهی شامل بر درجه حرارت رکتوم، تعداد ضربان قلب و تنفس در دقیقه اختلاف آماری معنی‌داری بین گوساله‌های سالم و گوساله‌های مبتلا به پنومونی نشان دادند ‌)‌5 0/0p<‌.) در بین پارامترهای خونشناسی گوساله‌های سالم و بیمار تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان آلبومین گوساله‌های بیمار نسبت به گروه سالم کاهش و میزان گلوبولین آنها افزایش یافته بود ولی تفاوت معنی‌دار بین دو گروه مشاهده نشد‌)‌5 0/0p>‌.) میزان فیبرینوژن و‌هاپتوگلوبین گوساله‌های بیمار نسبت به گروه سالم افزایش یافته بود و تفاوت معنی‌دار مشاهده شد ‌)‌5 0/0‌p<‌.) بر اساس نتایج ما در این مطالعه اندازه گیری‌هاپتوگلوبین و فیبرینوژن معیار ارزشمندی برای ارزیابی وضعیت سلامت گوساله‌ها می‌باشد که با توجه به مقادیر این دو نشانگر می‌توان از آنها به عنوان تست‌های بیمار یاب در تشخیص ودرمان بیماران در سطوح انفرادی وگروهی استفاده نمود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFING RELATIONSHIPS AMONG ACUTE PHASE PROTEINS (HP AND FB), ALBUMIN AND CLINICAL FINDINGS IN DAIRY CALF PNEUMONIA

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Fathi 1
  • Raheleh Farahzadi 1
  • Mehrdad Mohri 1
  • Ghplamreza Mohammadi 2
چکیده [English]

Enzootic calf bronchopneumonia is a multyfactorial disease that occurs in association whit the in telaction of various infectious agenes, and colf susceptibility. The economic losses is associated with death loss and treatment costs, reduction of live weight gain and reduced of productive life span, whith mey be considevable. The aim of this study was to examine the acute phase response in calves with enzootic pneumonia. We measured acute phase proteins (App) and identified some potential markers useful for evaluation of calve's health status. Sixty Holstein calves within two weeks to six months old were divided into two groups. Clinical findings of individual were recorded after the physical examination. Blood samples were taken from the calves and were used for Complete blood count (CBC) and serum biochemical evaluation. Clinical findings including body temperature, pulsation, and respiratory rate were significant between two groups. Hematological parameters showed no significant differences between two groups as well as some biochemical profiles (albumin and globulin). The results of this study indicated a significant increase in Haptoglobin (Hp) and Fibrinogen (p<0.05). Our results showed the application of Haptoglobin and fibrinogen measurements as indicators of health in calf herds, thereby facilitating treatment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute phase proteins
  • Calf
  • enzootic pneumonia