مطالعه رشد باکتری Staphylococcus aureus در فیله‌های ماهی کپور نقره‌ای فرآوری شده با نمک و نیسین

نویسندگان

چکیده

امروزه تقاضا برای استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی از جمله باکتریوسین‌ها جهت کنترل میکروارگانیسم‌های با منشأ مواد غذایی در فراورده‌های دریایی رو به افزایش است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات ضد میکروبی نیسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فیله‌ی کپور نقره‌ای شور سبک و سنگیـن (4 و 8 درصـد نمـک) صـورت گـرفت. اثر غلظت‌های مختلف نیسین (0، 15/0، 25/0، 75/0 و 5/1 میکروگرم بر میلی‌لیتر) بر رفتار رشد استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط نامناسب یخچالی ‌(10 درجه سانتیگراد) از طریق سنجش میزان رشد باکتری در فیله ماهی شور بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر غلظت‌های مورد استفاده از نیسین در جلوگیری از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در هر دو نوع ماهی شور سبک و سنگین نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بوده است‌)05/0(p<‌. این مطالعه نشان داد که نیسین دارای اثر بازدارندگی بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس است و می‌تواند به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی در ماهی شور سبک و سنگین مورد توجه قرار گیرد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN PROCESSED FILLETS OF SILVER CARP WITH SALT AND NISIN

نویسندگان [English]

 • Nasrin Choobkar
 • Afshin Akhonzadeh Basti
 • Mehdi Soltani
 • Abas ali Sari
 • Ali Malekshahi
 • Ghzal Nemati
 • Raziye Partovi
چکیده [English]

There is increasing demand for use of natural preservatives such as bacteriocins to control foodborne pathogens in seafoods. This study was performed to evaluate the antimicrobial effects of Nisin on Staphylococcus aureus in light and heavy salted silver carp fillets (4 and 8% Nacl). Effect of different concentrations of Nisin (0, 0.15, 0.25, 0.75, 1.5 µg/ml) on behavior of S.aureus at unfavourable refrigeration storage temperature (10oC) was determined by evaluation of the bacterial growth in salted fish fillets. The results showed that used concentrations of Nisin had inhibitory effect on the growth of S.aureus in light and heavy salted fish fillets compared to the control (p<0.05). This study showed inhibitory effect of Nisin on the growth of S.aureus. Therefore it can be considered as a natural preservative in light and heavy salted fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nisin.
 • salt
 • silver carp fillet
 • Staphylococcus aureus