جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران

نویسندگان

چکیده

جرب کوریوپتس روی پوست گاو ، اسب ، گوسفند ، بز ، شتر و نشخوارکنندگان وحشی یافت میشود انگل معمولاً ناحیه دم گاو را تحت تاثیر قرار داده و در صورت عدم درمان ممکن است به ناحیه خارجی و نواحی دیگر بدن گسترش یابد کوریوپتس بویس برای اولین بار در ایران از هشت راس گاو شیرده سه تا هفت ساله در حومه شریف آباد تهران جدا و تشخیص داده شد .

عنوان مقاله [English]

Corioptes bovis mites in cows : a case report from iran

چکیده [English]

Chorioptes bovis is a mite found on the skin of cattle , horse, sheep,
goat , camel and wild ruminant. In cattle the root of tail is frequently
affected and if untreated the condition may spread to the other
parts of the body. C. bovis isolated for the first time from eight
dairy cattle 3-7 years old around Sharifabad , Tehran province.