بررسی و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو شده و خشک کلزا در تغذیه بره های نر بومی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو خشک شده و خشک کلزا به دو گروه دام هر گروه متشکل از 7 راس بره نر یک نژاد هم وزن و تازه از شیر گرفته شده برای مدت 100 روز علف خشک و یا سیلو شده کلزا خورانده شد برای تکمیل احتیاجات غذایی آنها آرد جو به جیره روزانه کلیه دامها اضافه شد بدین ترتیب که برای هرسر دام در هر روز به طور متوسط 130 گرم پروتین خام و 1730 کیلوکالری انرژی خالص در نظر گرفته شد دامها هر 20 روز یکبار وزن شده در کلیه داده های حاصل از نتایج کلی و نتایج به دست آمده با روش آماری تست T در طول آزمایش تحلیل شد درگروهی که با کلزای سیلویی تعلیف می شدند (2/9+ درصد)در صورتیکه متوسط اضافه زون در این گروه بیشتر از گروه اول بوده است (16+ گرم در روز در هر راس ) ولی هیچیک از این داده ها به غیر از مراحل 1و2و3 آزمایش از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند با توجه به اینکه پروتین دریافت شده از محصول سیلویی توسط گروه دوم بیشتر از گروه اول بوده و اضافه وزن به دست آمده هم با در نظرگرفتن بازده غذایی بیشتر است این استنباط که از نظر تغذیه دام ارزش غذایی کلزای سیلو شده بر علوفه خشک آن رجحان دارد قابل تعمق بیشتری است .

عنوان مقاله [English]

A comparative study of feed lot performances of the local male lamb fed by the rape silag and it's hay

چکیده [English]

For determination and comparison between feeding value of rape
silage and its hay, two groups of seven head weaned lamb with the
same body weight and breed were fed for a 100 days period of
these feeds and a same amount of barley as a nutritive supplement.
Each animal was fed approximately 130gr of crude protein and
1730 kcal net energy (NRC standard recommendation 1985). The
animals were weighed after each 20 days period. Dry matter
intake were higher in group had fed rape silage in comparison to
hay fed group (+9.2%) but average weight gain was higher (+16 gr
day lamb) non of these datas showed a significant difference
between two groups. Because crude protein intake was higher in
silage fed group, and with considerating of feed efficacy factor the
daily weight gain was higher in this groups too, it was concluded
that the rape silage may be preferable to rape haying in lamb feed
nutrition.