تک‌یاخته‌های مژکدار شکمبه در شترهای نژاد بلوچی و سندی

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زمینه مطالعه: بررسی تعداد و تنوع جمعیتی تک‌‌یاخته‌‌های شکمبه در نشخوارکنندگان مناطق گوناگون علاوه بر افزودن اطلاعات در زمینه تنوع گونه‌های تک ‌یاخته، تا حدی میزان قرابت حیوانات نشخوارکننده را نشان می‌دهد.‌ ‌هدف: هدف از این پژوهش، مطالعه جمعیت تک‌یاخته‌های مژکدار در شکمبه شترهای یک‌کوهانه از نژادهای بلوچی (14 نفر) و سندی (6 نفر) بود. روش کار: از محتویات شکمبه پس از کشتار نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها به داخل ظرف حاوی فرمالین منتقل شدند. در ابتدا تعداد کل تک‌یاخته‌ها شمارش و سپس سلول‌ها در حد جنس و گونه شناسایی شدند. نتایج:‌ ‌میانگین تعداد تک‌یاخته‌های مژکدار در نژاد بلوچی 104‌×‌4/29 و در نژاد سندی 104‌×‌6/35 به ازای هر میلی‌لیتر محتویات شکمبه بود. در هر دو اکوتیپ گونه‌های انتودینیوم دوباردی، دیپلودینیوم کملی، اپیدینیوم ایکوداتوم، اپیدینیوم کوداتوم و کالواسکولکس کملینوس مشاهده شد. فراوانی اپیدینیوم کوداتوم‌ ‌در شترهای سندی /mL(104×15) نسبت به بلوچی /mL(104×12) بیشتر بود (001/0‌p<‌.) گونه دیپلودینیوم دنتاتوم فقط در نژاد بلوچی /mL(104× 1/18) و گونه یودیپلودینیوم مگی تنها در نژاد سندی مشاهده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌جمعیت مژکداران شکمبه در هر دو نژاد شباهت زیادی به همدیگر دارند. در عین حال، تعدادی از گونه‌ها منحصراً در یک اکوتیپ از شترها وجود دارند و برای میزبان مربوطه اختصاصی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ruminal ciliated protozoa in Baloochi and Sindhi Camel breeds

نویسنده [English]

  • Daryoush Alipour
چکیده [English]

BACKGROUND: The study of rumen protozoan frequency and population diversity in different regions' ruminants, moreover than increasing the information about diversity of protozoa, shows the relationship within the species of ruminants, partially. OBJECTIVES: The aim of this research was to study of ruminal ciliate population in one-humped camels of Baloochi (n=14) and Sindhi (n=6) strains. METHODS: The samples were collected from rumen after slaughter. Samples then were transferred into formalin bottles. At first, all the ciliates were counted and their genus and species were determined. RESULTS: The mean of ciliates were 29.4×104 in Baloochi and 35.6×104 in Sindhi camels per each milliliter of ruminal content. Entodinium dubardi, Diplodinium cameli, Epidinium ecaudatum, Epidinium caudatum and Caloscolex camelinus were observed in both breeds. Frequency of Epidinium caudatum in Sindhi camels (15×104 per ml) was significantly higher than Baloochi camels (12×104 per ml; p<0.001). Diplodinium dentatum was seen only in Baluchi (18.1×104 per ml), whereas Eudiplodinium maggii could be observed only in Sindhi camels. CONCLUSIONS: The population of ciliated ruminal protozoa is very similar in two breeds. However, some of protozoa species exclusively present in one species of studied camels and are specific to the related host.

کلیدواژه‌ها [English]

  • baloochi
  • ciliate protozoa
  • Dromedary camel
  • sindhi