تعیین شاخصهای رتبه بندی مزارع پرورش طیور از لحاظ ریسک بروز تلفات در نظام بیمه گری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران

2 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت- ایران

3 سازمان دامپزشکی کشور، تهران- ایران

4 صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تهران- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پرورش صنعتی طیور باتراکم بالا و در محیط‌های بسته سبب افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مختلف شده‌است. هدف: بررسی شرایط محیطی و مدیریتی مؤثر بر بروز تلفات در گله‌های طیور صنعتی، تعیین سهم هریک از این عوامل و رتبه‌بندی مرغداری‌ها از لحاظ ریسک بروز تلفات و ترمیم تقریبی این نقصانِ مربوط به نظام بیمه بخش طیور در ایران بود. روشکار: نمونه‌گیری از 47 مزرعه جوجه‌گوشتی، 20 مزرعه مرغ تخم‌گذار و 30 مزرعه مرغ مادرگوشتی از 16 استان کشور انجام شد. استان‌ها براساس موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و شیوع بیماری انتخاب شدند. شرایط فیزیکی آشیانه مانند تبادل حرارتی، شدت نور، اتمسفر آشیانه مانند غلظت اکسیژن، آمونیاک و اسیدیته و رطوبت بستر، کیفیت تجهیزات مانند قدرت هواکش‌ها و تجهیزات گرمایش و خنک‌کننده با استفاده از ابزاردقیق، اندازه‌گیری و شاخص مدیریت دما، تهویه، نور، تغذیه و شاخص عملکرد، محاسبه شد. فراسنجه‌های مربوط به مدیریت بهداشت و ایمن‌سازی گله نیز اندازه‌گیری و نمونه‌های خون جهت تعیین عیار آنتی‌بادی علیه بیماری‌ها و ارزیابی برنامه ایمن‌سازی و وضعیت گله‌ها از لحاظ مدیریت کنترل بیماری‌ها مورد بررسی قرارگرفت. در مجموع از تعداد 97مزرعه مرغداری27231 داده اندازه‌گیری و ثبت شد. نتایج: میانگین تلفات گله‌های گوشتی4/15‌%، تخم‌گذار2/11% در یک دوره و مادر9/1% در ماه بود. در مدل تابعیت تبعیضی درصد تلفات از متغیرهای محیطی و مدیریتی در مزارع پرورش جوجه‌گوشتی که توسط روش گام‌به‌گام و بر مبنای حداقل مقدار لامبدای‌ویلکس برآورد شد، بیشترین ضریب استاندارد شده مربوط به متغیر نحوه انجام واکسیناسیون (VA) بود و پس از آن به ترتیب ظرفیت تهویه به ازای یک 2‌m مساحت آشیانه (VM)، ایمن‌سازی علیه آنفلوانزا (AIG)،  چگونگی امنیت‌زیستی (SHOW)، نوع آبخوری (DRIN)، میزان نزولات (RAIN) و شاخص مدیریت دما (TMI) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
Mortality Risk (0,1) i = - 1.533+2.622 VA - 1.135 SHOW + 0.739 AIG + 0.551 DRIN - 0.016 VM + 0.003 RAIN + 0.002 TMI
مدل‌های برازش شده در مورد گله‌های تخم‌گذار و مادر نیز بیانگر بیشترین توضیح توسط متغیر‌های بهداشتی و ساختار تهویه آشیانه بودند. نتیجهگیری نهایی: از بین متغیرهای محیطی و مدیریتی شش گانه مورد بررسی، ایمن سازی گله در مقابل بیماری، امنیت زیستی و ساختار تهویه آشیانه بیشترین تأثیر را بر رتبه‌بندی مرغداری به لحاظ ریسک بروز تلفات داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of parameters for ranking the mortality risk in poultry production farms for poultry insurance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zaghari 1
  • Shirin Honarbakhsh 2
  • Saeed Charkhkar 3
  • Reza Safari-asl 4
1 Department of Animal Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj- Iran
2 Department of Animal and Poultry Science, Aburaihan College, University of Tehran, Pakdasht- Iran
3 Iran Veterinary Organization, Tehran- Iran
4 Agricultural Insurance Fund
چکیده [English]

BACKGROUND: Poultry production in houses and high stocking density, results in                increase in mortality because of different diseases. Objectives: Investigating the effective managerial and environmental factors on mortality in industrialized poultry farms, proportion of each factor and ranking farms based on mortality risk to solve some problems of Iran’s poultry farm insurance. Methods: Samples were taken from 47 broiler, 20 layer and 30 broiler breeder farms of 16 Iranian provinces which were selected based on geographical location, climate and outbreaks of diseases. House characteristics were evaluated by precision measurement. Parameters such as heat exchange, light intensity, atmospheric conditions (inside oxygen and ammonia concentration, acidity and moisture of litter) and quality of equipment (ventilator capacity, heating & cooling systems) were measured. Based on collected data,  managerial index was defined and calculated. Parameters related to sanitary condition, birds’ health and immunization were measured by blood anti body titer. A total of 97 poultry farms were included in the investigation and 27231 measurement data were recorded. Results: Average mortality in broiler, layer and breeder farms was 15.4, 11.2 per period and 1.9% per month, respectively. According to stepwise minimum Wilk’s Lambda discriminant regression, the highest standardized coefficient belonged to vaccine accomplishment (VA) followed by house ventilator capacity (VM), immunization against avian influenza (AIG), farm biosecurity (SHOW), drinker type (DRIN), precipitation rate (RAIN) and temperature management index (TMI): Mortality Risk(0,1)=-2.622+1.533 VA-1.135 SHOW+0.739 AIG+0.551 DRIN-0.016 VM+0.003 RAIN+0.002TMI. Main variables of models which were fitted to layer and broiler breeder flocks were health and ventilation. Conclusions: 6 managerial and environmental factors, immunization of flock against diseases, farm biosecurity and house ventilation had the greatest impact on ranking the mortality risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discriminant
  • Logistic
  • managerial and environmental parameters
  • simple regression
Abdoshah, M., Pourbakhsh, S.A., Peighambari, S.M., Shojadoost, B., Momayez, R., Mojahedi, Z. (2012) Pathogenicity indices of Newcastle disease viruses isolated from Iranian poultry flocks in Iran. J Vet Res. 67:159-164.
Akbari-Azad, G., Vasfi-Marandi, M., Keyvani-Aminae, H. (2007) Molecular analysis of three Iranian isolates belonged to 793/b serotype of infectious bronchitis viruses. J Vet Res. 62: 69-80.
Bashashati, M., Haghighi Khoshkhoo, P., Bahonar, A., Kazemi A., Sabouri, F. (2010) Poultry diseases in Iran: an epidemiological study on different causes of mortality in broilers. Int J Vet Res. 4: 177-182.
Carpenter, G.H., Peterson, R.A., Jons, W.T. (1990) Effects of the presence or absence of satellite chick-waterers in conjunction with nipple-drinkers on the mortality and productive performance of broiler chicks from young and old dams. Poult Sci. 69: 45-47.
Chou, C.C., Jiang, D.D., Hung, Y.P. (2004) Risk factors for cumulative mortality in broiler chicken flocks in the first week of life in Taiwan. Br Poult Sci. 45: 573-577.
Dozier, W.A., Lott, B.D., Branton, S.L. (2005) Growth responses of male broilers subjected to increasing air velocities at high ambient temperatures and a high dew point. Poult Sci. 84: 962-966.
Greene, W. (2012) Econometric analysis. (7th ed). Macmillan. New York, USA.
Heier, B.T., Høgåsen, H.R., Jarp, J. (2002) Factors associated with mortality in Norwegian broiler flocks. Prev Vet Med. 14: 147-158.
Jones, T., Donnelly, C., Stamp Dawkins, M. (2005) Environmental and management factors affecting the welfare of chickens on commercial farms in the United Kingdom and Denmark stocked at five densities. Poult Sci. 84: 1155-1165.
Judge, G.G., Hill, R.C., Griffithes, W.E., Lutkepohl, H., Lee, T.C. (1988) The Theory and Practice of Econometrics. (2nd ed). Wiley. New York, USA.
Kalantari, K. (2011) Data processing and analysis in socio-economic research. (5th ed.). Farhang-Saba Press. Tehran, Iran.
Koontz, S.R., Hoag, D.L., Thilmany, D.D., Green, J.W., Grannis, J.L. (2006) The Economics of Livestock Disease Insurance, Concept, Issues and International Case Studies (1st ed.). CABI Publishing. Cambridge, USA.
Lekshemi, S., Rugminiand, P., Jesy, T. (1998) Characteristics of defaulters in agricultural credit use: a micro level analysis with reference to kerela. Indian Journal of Agricultural Economic. 52: 640-647. 
Maddala, G.S. (1983) Limited Dependent and Qualitative Variables in Ecometrics. (1st ed). Cambridge University press. Cambridge, USA.
Mohamadi-Nejad, A., Yazdani, S., Zeraat-Kish, S.Y. (2008) Provincial compare about performance of Iraninan broiler chicken production farms during seventies. Iranian Agricultural Economics Society. 3: 15-29.
Nili, S., Asasi, K. (2003) Avian influenza (H9N2) outbreak in Iran. Avian Dis. 47(3 Suppl): 828-31.
Otte, J., Pfeiffer, D., Tiensin, T., Price, L., Silbergeld, E. (2007) Highly pathogenic avian influenza risk, biosecurity and smallholder adversity. Livestock Research for Rural Development. 19: 102.
Simmons, J.D., Lott, B.D., Lott, D.M. (2003) The effects of high air velocity on broiler performance. Poult Sci. 82: 232-234.
Vasfi-Marandi, M., Bozorgmehri-Far, M.H. (2002) Isolation of H9N2 subtype of avian influenza viruses during an outbreak in chickens in Iran. Iran Biomed J. 6: 13-17.
Zaghari, M., Jafari-Arvari, A. (2009) Broiler Breeder Production. In: Chapter. (2nd ed). Lahiji press. Qom, Iran.
Zaghari, M., Taherkhani, R. (2010) Poultry Lighting (the theory and practice). (2nd ed). University of Tehran Press. Tehran, Iran.