نویسنده = حاجیکلایی، دکتر محمدرحیم حاجی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سرولوژیکی لپتوسپروز در گاوهای اهواز

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی؛ دکتر غلامرضا عبدالله پور


2. بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر فریدون نور محمدزاده؛ دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی