نویسنده = توحیدی، دکتر آرمین
تعداد مقالات: 3
1. اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 101-199

دکتر برهان شکراللهی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکترهمایون خزعلی؛ مهدی ژندی


2. اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

مهندس مهدی ژندی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ مهندس برهان شکراللهی


3. اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ دکتر علی نیکخواه؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی؛ دکتر سید احمد میرهادی