نویسنده = پیغمبری، سید مصطفی
تعداد مقالات: 13
1. مطالعة توالی و شجره‌شناسی دو جدایه‌ی ویروس آبله مرغان جدا شده از مرغان تخم‌گذار و جرب قرمز (درمانیسوس گالینه) در سال 1395

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 218-225

10.22059/jvr.2019.253199.2770

نوا ارم؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ جمشید رزم یار؛ عباس برین


6. جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

دوره 64، شماره 2، تابستان 1388

رامین اکبریان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین


7. مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه J در گله‌های اجداد گوشتی در ایران

دوره 64، شماره 1، بهار 1388

ذوالفقار رجبی؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ سید مصطفی پیغمبری


10. شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 69-73

مهدی وجگانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ حسن حکیمی


11. تعیین ژن‌های ,eae ,espB 2,stx 1hly ,stx در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه‌ای

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

تقی زهرایی صالحی؛ آزاده صفرچی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ محمد ربانی


12. گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی رزازیان


13. گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 63-64

سید مصطفی پیغمبری؛ امید دزفولیان؛ مهدی رزازیان