نویسنده = ���������������� �������� �������������� ����������������