نویسنده = دکتر حمید قاسم زاده نوا
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان

دوره 58، شماره 1، بهار 1382

دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر حمید قاسم زاده نوا؛ دکتر صمد لطف الله زاده؛ دکتر محمدرضا شیرزاد


3. ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر حمید قاسم زاده نوا؛ دکتر پرویز تاجیک


4. مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر حمید قاسم زاده نوا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر محمود بلورچی