نویسنده = دکتر داور شاهسونی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus)

دوره 58، شماره 1، بهار 1382

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمد رضا موثقی؛ دکتر علی مقصودلو


2. بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین صاحبی


3. گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر مهرناز راد


4. هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر اکبر ولی نژاد