نویسنده = �������������������� �������� �������� ����������
بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر


بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد ربانی خوراسگانی