نویسنده = دکتر ناصر وصال
گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی


ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو


گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر ناصر وصال