نویسنده = فاطمه عرب خزائلی
بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 279-284

10.22059/jvr.2015.55271

صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ محمدحسین کفایتی؛ مهرداد مدیرصانعی