کلیدواژه‌ها = نماتود
بررسی ریخت‌شناسی و مولکولی نماتود سودوترونووا کربی در ماهی هامور دریای عمان

دوره 76، شماره 4، دی 1400، صفحه 389-397

10.22059/jvr.2021.305212.3075

محمد افضلی؛ رضا نبوی؛ فاطمه ناصری؛ محمد رهنما


بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر مسعود طوقانی