کلیدواژه‌ها = دیازپام
ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو


بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان