کلیدواژه‌ها = آترزی
مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو