کلیدواژه‌ها = BVDV
ارزیابی اثربخشی واکسن‌های غیرفعال علیه اسهال ویروسی گاوان

دوره 68، شماره 3، مهر 1392، صفحه 287-295

10.22059/jvr.2013.35030

افشین رئوفی؛ آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ زهرا برادران سید


مطالعه مولکولی-هیستوپاتولوژی ضایعات ریوی ناشی از ویروس اسهال ویروسی گاو

دوره 68، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 31-37

10.22059/jvr.2013.30181

فرهنگ ساسانی؛ فریبا خاکی؛ فرهاد موسی خانی؛ محسن ظفری


اسهال ویروسی گاو در استان قزوین– ایران: مطالعه سرواپیدمیولوژی

دوره 66، شماره 4، دی 1390، صفحه 319-323

علیرضا باهنر؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ محمد جواد امیدواریان؛ عصام نجار؛ مجید رضا شکری؛ کامران میرزایی