نویسنده = رزمی، دکتر غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385

دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد رضا باسامی؛ دکتر محسن ملکی


2. شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر ابوالقاسم نقیبی؛ دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد قاسمی فرد