دوره و شماره: دوره 62، شماره 1، فروردین 1386 
ارزیابی برخی از ترکیبات ضد کنه علیه کنه های سخت

صفحه 53-56

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


مطالعه پادگن های دخیل در ایمنی همورال ویروس IBR

صفحه 57-61

فرهید همت زاده؛ هادی کیوانفر؛ مهدی احمدی


گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

صفحه 63-64

سید مصطفی پیغمبری؛ امید دزفولیان؛ مهدی رزازیان


بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

صفحه 65-68

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضا افخم نیا؛ شهریار خاقانی


شستشوی برونکوآلوئولار و یافته های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

صفحه 87-92

عبداله عراقی سوره؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علی رضاخانی؛ غلامرضا افشاری؛ محمد قلی نادعلیان؛ علیرضا باهنر