نویسنده = دکتر محسن عباسی
تعداد مقالات: 5
1. عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا


2. مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


3. لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


4. کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


5. بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی