نویسنده = ������������ �������� ��������
عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا


مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی