نویسنده = دکتر محمد رضا محزونیه
تعداد مقالات: 3
1. ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه؛ دکترعلی اشرفی


2. استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه