نویسنده = دکتر غفار اردلانی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


4. کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر داراب باقری


5. کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی