نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی کالبدشناسی در مورد ابعاد کلی اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383

دکتر محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛ دکتر غفار اردلانی


بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر داراب باقری


کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی