تعداد مقالات: 1509
155. بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی


158. مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385

دکتر علی احسانی پهر آباد؛ دکتر طالب واثقی؛ دکتر محمود امین لاری


159. مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر؛ دکتر علیرضا اسکندری؛ دکتر رضا صداقت


160. چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی)

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر داریوش کمال هدایت؛ مهندس حسین رضایی


161. تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدعلی طالبی


162. گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر محمد مؤذنی؛ دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر محمد مهدی هادی پور


163. کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


164. مطالعه آزمایشی آپوپتوزیس القا شده توسط ویروس عامل بیماری بورس عفونی به روش تانل

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384

دکتر یوسف دوستار؛ دکتر رضا نقشینه؛ دکتر رضا طروقی؛ دکتر مهرداد هاشمی؛ دکتر رهبر قاضی جهانی


165. ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر عباس گرامی؛ دکتر رسول واعظ ترشیزی؛ داریوش علیپور


166. تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر محمدحسین راضی جلالی؛ دکتر معسود قربانپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر صالح اسماعیل زاده؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر عبداله رفیعی؛ دکتر محمدرحیم؛ حاجی حاجیکلایی


167. تعیین حداقل علظت ممانعت کننده (MIC) اسانس گیاه آویشن شیرازی روی باکتری‌های استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر مهدی وجگانی؛ دکتر منصور بیات؛ دکتر حسن ترشیزی؛ افشین آخوندزاده


170. اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

شهرام گلزار ادبی؛ شعبان رحیمی؛ محمدعلی کمالی؛ محمدامیر کریمی ترشیزی


172. بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

علی حسن پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ حسین فروتن


173. روند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوژیک در سندرم آسیت جوجه‌های گوشتی با تأکید بر نقش

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

رضا جمشیدی؛ حسینعلی عرب؛ علی رسولی؛ عباسعلی جواهری؛ غلامرضا شمس