دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 1093، مرداد 1376 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران

دکتر محمود بلورچی؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکترسید مرتضی میرترابی؛ دکترپرویز هورشتی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکترپرویز تاجیک


بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی

دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی؛ دکتر خداداد مستغنی


بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر مجید عزت خواه


روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان