دوره و شماره: دوره 72، شماره 4، دی 1396 
مطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی لینگواتولا سراتا در گوسفند و بز کشتارشده در کشتار گاه یزد

صفحه 403-410

10.22059/jvr.2018.104493.2147

گیلدا اسلامی؛ سپیده خلعتبری لیماکی؛ احمد عریان؛ امین ظهور تبار؛ آسیه امیری؛ بهادر حاجی محمدی


اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن پیش و پس از زایش

صفحه 435-446

10.22059/jvr.2018.124525.2296

حمید امانلو؛ غلامرضا نوری؛ محمد هرکی نژاد؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ حمیدرضا میرزایی الموتی


بررسی اکوکاردیوگرافی و بافت شناسی قلب در فیلماهی نابالغ دو و نیم ساله

صفحه 467-473

10.22059/jvr.2018.104369.2148

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ زهرا طوطیان؛ مجید مسعودی فرد؛ جواد صادقی نژاد؛ سمیه داودی پور


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری کلیه گوسفند در دوران جنینی

صفحه 275-284

10.22059/jvr.2018.205023.2459

جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ کیاوش هوشمندی؛ تیمور طبری؛ صالح با محبت


بررسی اثرات ضددردی و جانبی انفوزیون همزمان لیدوکایین و زایلازین در اسب

صفحه 485-490

10.22059/jvr.2018.231126.2611

حمید توانایی منش؛ افروز آذرنوش؛ فریدون صابری افشار؛ محمد مهدی دهقان؛ وحید اکبری نژاد