نویسنده = سعید حصارکی
بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد تومور شبه کارسینوئید کبدی در سگ

دوره 70، شماره 2، تیر 1394، صفحه 235-240

10.22059/jvr.2015.53751

سعید حصارکی؛ بهروز یحیایی؛ کتایون مومنی ازندریانی


پیلوماتریکومای تکثیری رنگدانه دار در سگ: یک بررسی ایمونوهیستوشیمی با بکارگیری مارکرهای ‌ 7CK، 8CK و ‌53P

دوره 66، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 73-148

سعید حصارکی؛ عباس جواهری وایقان؛ سید حسین جارالمسجد؛ مهدی صابری