اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبان آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که ‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.
  • به باور مجلۀ تحقیقات دامپزشکی تمام افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) ‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می‌کند.
  • کلیه مقالات از نظر اصالت توسط اعضا هیات تحریریه کنترل خواهند شد. مقالاتی که دارای شباهت قابل توجهی با نوشتارهای چاپ شده در مجلات دیگر داشته باشند و یا به شکلی در جای دیگر به چاپ رسیده است، به نویسنده مسئول عودت داده خواهند شد.
  • نویسنده مسئول باید تعهد نامه‌ای مبنی بر اینکه مقاله ارسالی به شکل کامل یا بخشی از آن در مجله‌ای دیگر به چاپ نرسیده است و یا در جای دیگر برای داوری ارسال نشده باشد، ارسال نماید. لازم است نویسنده مسئول در نامه‌ای که به سردبیر مجله تحقیقات دامپزشکی ارسال می‌کند این موارد را به طور شفاف توضیح دهد.
  • برمبنای مقررات مجله تحقیقات دامپزشکی دانشجویان نمی‌توانند نویسنده مسئول مقالات ارسالی باشند.
  • بایستی اسامی تمامی افرادی‌که همکاری فعال در خصوص طراحی و تبیین پژوهش، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها دارند به‌عنوان مؤلفین ذکر شود.
  • اسامی افرادی‌که فقط در تأمین مالی پژوهش نقش داشتند نبایستی در اسامی مؤلفین ذکر شود و بایستی در سپاسگزاری آورده شود.
  • تمامی نویسندگان بایستی نسخه نهایی مقاله را خوانده و با ثبت آن در مجله موافقت نمایند.
  • تمام مقالات پذیرش شده در مجله به عنوان مالکیت معنوی بخشی یا تمام مجله تحقیقات دامپزشکی محسوب می‌شود.
  • تمام محتوای مجله با دسترسی آزاد تحت Creative Commons  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر می‌شود. این مجوز به کاربران امکان کپی و توزیع مجدد مقاله را تحت شرایط زیر می‌دهد:- اشتراک گذاری - کپی و توزیع مجدد مطالب در هر رسانه یا قالب.  - تطبیق - دوباره میکس، تبدیل و ساخت بر روی مواد.