فرایند پذیرش مقالات

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی نشریه‌ایست که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. در صورت ارسال مقاله به مجله پس از بررسی اجمالی و در صورت رعایت چهارچوب مربوط به چاپ مقاله سه داور بنابه تصمیم‌گیری دبیر تخصصی یا اعضا هیات تحریریه جهت داوری انتخاب می شوند. در طی زمان متعارف نتیجه داوری به یکی از چهار شکل به نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

  1. پذیرش مقاله به‌صورت ارسال شده و بدون نیاز به تغییر.
  2. پذیرش مقاله پس از تغییرات جزئی.
  3. پذیرش مقاله در صورت انجام تغییرات کلی.
  4. عدم پذیرش.

در مواردی که توافق بین نویسنده و داوران وجود نداشته باشد سردبیر در خصوص پذیرش یا رد مقاله تصمیم گیری خواهد کرد. در مواردی که تصمیم بر چاپ مقاله گرفته شود لازم است نظرات داوران توسط نویسنده درمقاله گنجانده شود. به نویسندگان چهارده روز زمان خواهد شد تا تغییرات خواسته شده را اعمال نمایند. مقاله اصلاح شده به همان داوران به همراه تغییرات اعمال شده توسط نویسنده ارسال خواهد شد. این روند تا هنگام اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله ارسال شده ادامه خواهد یافت. در صورت پذیرش مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات طبق فرمت مجله و پس از پرداخت هزینه مربوطه در شماره‌های آتی در سایت مجله قرار خواهد گرفت. زمان متوسط از هنگام ارسال مقاله تا تصمیم گیری نهایی در حدود دو تا پنج ماه ممکن است به طول بیانجامد. بدیهی است هرچه مقاله سریع تر پذیرش شود در زمان کوتاه‌تری منتشر خواهد شد.

متون ثبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.